Background image with solid color overlay and parallax effect. Develop fully responsive, mobile-ready websites that look amazing on any devices and browsers

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a podmínky užívání stránek

Vážení uživatelé webových stránek, dovolujeme si informovat, že provozovatelem těchto webových stránek je společnost ALCHYMIST, s.r.o., IČO: 251 49 148, se sídlem Praha 1- Malá Strana, Vlašská 330/24, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53707 (dále jen „společnost ALCHYMIST“). Vaší návštěvou webových stránek www.alchymisthotel.com (dále jen „stránky“) potvrzujete svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami jejich užívání a se zásadami a pravidly ochrany osobních údajů a soukromí stanovenými společností ALCHYMIST.

Informace o nakládání s osobními údaji

Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Přístup na webové stránky www.alchymisthotel.com, nebo některé služby poskytované ubytovatelem/provozovatelem mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou interní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti hostů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, či možným zneužitím.

Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu neurčitou, v závislosti na jejich povaze a účelu zpracování.

Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování nebo užívání jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky užívání stránek

Obsah a struktura stránek jsou chráněny autorským právem. Názvy a loga hotelů prezentovaných na stránkách jsou chráněny ochrannou známkou registrovanou společností ALCHYMIST.

Informace a materiály uvedené a prezentované na stránkách je možno bez dalšího používat, tj. zejména stáhnout, kopírovat a tisknout, výhradně pro osobní účely. Jakékoli jiné použití informací a zobrazených materiálů, zejména (nikoli však výhradně) jejich šíření pro komerční účely vždy podléhá výslovnému předchozímu souhlasu společnosti ALCHYMIST.

Uživatelé stránek se zavazují, že při používání stránek budou dodržovat platné právní předpisy České republiky a nebudou jakkoli poškozovat či ohrožovat oprávněné zájmy a/nebo dobrou pověst společnosti ALCHYMIST. Uživatelé se v této souvislosti zejména zavazují, že nebudou zasahovat do obsahu stránek, využívat stránky k šíření pro rozesílání nevyžádaných zpráv či řetězových zpráv, zasílat na stránky zprávy obsahující viry nebo jakkoli jinak ohrožovat bezpečnost stránek.

Společnost ALCHYMIST obsah stánek průběžně kontroluje a aktualizuje na stránkách uvedené informace a prezentované materiály, nicméně společnost ALCHYMIST nemůže zaručit a nezaručuje uživatelům stránek správnost ani úplnost informací a materiálů prezentovaných na stránkách. Totéž platí pro všechny internetové stránky, na které ze stránek směřují hypertextové odkazy. Společnost ALCHYMIST nemá žádnou kontrolu nad externími webovými stránkami, na které mohou uživatelé stránek přejít pomocí hypertextových odkazů, které jsou poskytovány jako služba pro uživatele stránek a jsou přístupné výhradně na vlastní riziko uživatelů. Veškeré informace uváděné na stránkách slouží výlučně pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

Společnost ALCHYMIST si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez předchozího upozornění změny informací a materiálů prezentovaných na stránkách.

Společnost ALCHYMIST nenese odpovědnost za jakoukoli případnou újmu, která by mohla uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním stránek a/nebo webových stránek třetích subjektů, které lze navštívit pomocí stránek.

Ochrana osobních údajů a soukromí

Společnost ALCHYMIST plně respektuje soukromí uživatelů stránek a ochrana osobních údajů uživatelů stránek je pro společnost ALCHYMIST jednou z nejdůležitějších priorit.

Základním principem je, že společnost ALCHYMIST umožňuje návštěvu stránek bez nutnosti sdělení údajů vedoucích k identifikaci konkrétního uživatele. Nicméně, přístup do dílčích oddílů stránek nebo možnost využívat některé ze služeb poskytovaných společností ALCHYMIST mohou být podmíněny poskytnutím některých osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji společnost ALCHYMIST postupuje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Za účelem splnění svých povinností vyplývajících ze zákona si společnost ALCHYMIST dovoluje stručně informovat o zásadách zpracování osobních údajů a o základních právech uživatelů stránek souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost ALCHYMIST zpracovává osobní údaje za účelem (i) realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, (ii) pro účely statistik, analýzy a průzkumů poskytovaných služeb, (iii) pro oznamování novinek a promo akcí a (iv) plnění povinností vyplývajících pro společnost ALCHYMIST z platných právních předpisů České republiky.

Společnost ALCHYMIST zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů, jedná se o následující údaje: jméno, příjmení, národnost, adresa, číslo pasu nebo jiného oficiálního dokladu totožnosti, email a telefonní číslo.

V případě, že společnost ALCHYMIST z různých důvodů požaduje i sdělení jiných osobních údajů než údajů nezbytně nutných pro naplnění výše uvedených účelů, pak jsou tyto údaje vždy označené jako údaje nepovinné a jejich poskytnutí ze strany uživatele je dobrovolné.

V případě, že uživatel poskytne společnosti ALCHYMIST svou e-mailovou adresu, pak společnost ALCHYMIST je oprávněna na poskytnutou e-mailovou adresu zasílat svůj newsletter, jakož i další reklamní a marketingové materiály s tím, že uživateli bude v každém takovém e-mailu nabídnuta možnost další odebírání takovýchto materiálů ukončit. Poskytnutá e-mailová adresa může být po ukončení pobytu v některém z hotelů provozovaných společností ALCHYMIST použita rovněž k zaslání dotazníku v rámci průzkumu spokojenosti hotelových hostů s poskytnutými službami. Případný nesouhlas se zasláním takového dotazníku je možno zaslat společnosti ALCHYMIST na e-mailovou adresu: info@alchymisthotel.com

Bezpečnost osobních údajů uživatelů stránek během jejich předávání společnost ALCHYMIST zajišťuje za využití specifické technologie, jíž jsou tyto údaje kódovány. Následně jsou data uložena na serveru společnosti ALCHYMIST, který svými parametry a úrovní zabezpečení odpovídá aktuálním standardům. Jakékoli osoby, které přijdou do kontaktu s osobními údaji, jsou zavázány povinnosti zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

Společnost ALCHYMIST poskytnuté osobní údaje může sdílet s třetími sobami v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnosti ALCHYMIST z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací apod. (partnerské cestovní kanceláře, dopravci, stravovací zařízení apod.).

Společnost ALCHYMIST tímto v souladu se zákonem informuje uživatele stránek o jejich právu přístupu k osobním údajům upravenému v ust. § 12 zákona. Požádá- li uživatel stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, pak je společnost ALCHYMIST povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování a (iv) příjemci, případně kategorii příjemců. Společnost ALCHYMIST má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý uživatel stránek, který se domnívá, že společnost ALCHYMIST provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, muže požádat společnost ALCHYMIST o vysvětlení a/nebo požadovat, aby společnost ALCHYMIST odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je- li žádost shledána oprávněnou, společnost ALCHYMIST odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost ALCHYMIST žádosti, má uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující dle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému hostu jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Host stravovacího zařízení má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující dle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, hostu jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o stravování, pokud stravovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu

Ubytovací řád

I. Základní informace

Alchymist Grand Hotel and Spa, jakožto ubytovatel, poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Alchymist Grand Hotel and Spa, společnost Alchymist s.r.o., se sídlem: Vlašská 24, 118 00, Praha 1 – Malá Strana, Česká republika, IČ: 25149148, DIČ: CZ 25149148. Adresa pro doručování elektronické pošty: info@alchymisthotel.com, TEL.: +420 257 286 011, FAX: +420 257 286 017.

Hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb; označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování; cena poskytované služby: aktuální ceny za poskytnuté služby jsou uvedeny na webových stránkách: www.alchymisthotel.com v sekci „Pokoje a apartmá“. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně. Náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby.

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupujícím podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

Vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování se bude řídit právem České republiky; Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

Dle § 103 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je host – cizinec povinen předložit ubytovateli na požádání cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis dle § 97 zákona. Host – cizinec, který odmítne předložit doklad o své totožnosti a jiné v předchozí větě uvedené doklady a který odmítne vyplnit přihlašovací tiskopis, nemůže být ubytován. Povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na hosty – cizince mladší 15 let věku.

II. Další informace

Hotel poskytuje služby v souladu se standardy společnosti Alchymist Luxury Group / Alchymist s.r.o.

Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, vyplnit a podepsat registrační kartu. Všichni hosté jsou povinni garantovat ubytování a případné využití ostatních služeb hotelu, a to platnou platební kartou, anebo hotovostním depositem v plné výši ceny ubytování, plus EUR 50 / 1.350 Kč na každý den pobytu na případné využití dalších služeb hotelu. Až poté host obdrží hotelovou kartu se jménem, číslem pokoje a klíčem (magnetickou kartou) od pokoje. Od tohoto okamžiku má do pokoje přístup pouze tento host (hosté).

V případě již zaplaceného ubytování hostům neodpadá povinnost garance možného využití ostatních služeb hotelu, a to stejnými způsoby a výše specifikované výši. Zaregistrovaní hosté jsou povinni se na vyžádání prokázat hotelovou kartou zaměstnancům hotelu.

Čas na přihlášení se k pobytu je od 14 hodin, k opuštění pokoje a odhlášení v den odjezdu do 12 hodin. Dřívější přihlášení nebo pozdější odhlášení podléhá úhradě příplatku. Vy výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného. Na základě objednávky hotel rezervuje pokoj do 23 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize (rezervačním systému hotelu). Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy, jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout tomuto hostovi pokoj jiný.

Hotel je odpovědný za majetek hostů a za škody na jejich věcech v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Hotel přebírá zodpovědnost za peníze a cennosti pouze v případě, kdy byly uloženy v uzamčeném hotelovém trezoru, nebo převzaty do úschovy hotelem na základě písemného potvrzení.

K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8:00 do 22:00. Mimo tuto dobu musí být veškeré osoby sdílející hotelový pokoj oficiálně zaregistrovány jako bydlící hosté. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívání pokoje třetím osobám.

V případě onemocnění či poranění hosta zajistí hotel lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.

Ve všech prostorách hotelu je zakázáno kouřit pod pokutou. Je zároveň striktně zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm (např. zapalování svíček bez povolení hotelového managementu).

Bez povolení hotelového managementu hosté nesmějí stěhovat nábytek v pokojích, ani ve společenských prostorách hotelu. V hotelu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na spotřebiče určené k osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, atd.) a na výpočetní techniku (notebook atd.).

Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů musí být děti do 15 let věku pod dohledem dospělé osoby v prostorách spa a wellness. Za zranění a úrazy, které si host přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, vedení hotelu nenese odpovědnost. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.

Hostům není dovoleno skladovat na pokoji sportovní náčiní a předměty, pro které je vyhrazena úschovna. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití; držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

Psi a jiná domácí zvířata mohou sdílet pokoj s hostem za předpokladu, že nijak neomezují ani neohrožují ostatní hosty ani personál hotelu. Hostovi bude účtován poplatek ve výši EUR 40 / 1.040 Kč na den za každé zvíře zvlášť. Zvířatům není povolen vstup do hotelové restaurace, pokud tak nepovolí personál, a zvířatům je přísně zakázán vstup do hotelového spa. Hotel si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat hosta v případě, že pes či jiné domácí zvíře přesahuje hmotnost 10 kg.

Od 22:00 do 06:00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid. Host je povinen dodržovat pravidla slušného chování, neobtěžovat ostatní hosty svým chováním, nekonzumovat alkoholické nápoje či omamné látky ve společných prostorách hotelu (vyjma Lobby Baru v provozní době) . Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku.

Host se musí odhlásit do 12:00 hodin dne svého pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při překročení tohoto časového limitu může být hostovi účtována částka za celý další den pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak s pracovníkem recepce či rezervačního oddělení. V závislosti na aktuální obsazenosti hotelu, prodloužení nemusí být dostupné.

Host je odpovědný při opuštění pokoje za uzavření vodovodních kohoutků, aktivaci spořiče energie (vytažením magnetické karty), pokud je tento systém nainstalován. Dveře do pokoje musí být vždy zavřené a při opuštění pokoje zkontrolováno jejich dovření. Při odhlášení z hotelu musí host na recepci odevzdat magnetické karty od pokoje.

Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

Za ubytování a služby hosté platí dohodnutou/potvrzenou cenu v rezervaci (nebo s recepcí) v hotelové recepci na konci svého pobytu. V případě prodloužení pobytu je nezbytné navýšit garanci v odpovídající výši. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet. Informace o cenách hotelových služeb a pokut jsou k dispozici na recepci.

Hosté jsou povinni seznámit se s Ubytovacím řádem. V případě porušení ustanovení Ubytovacího řádu má hotelový management právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu. Host je v takovém případě povinen uhradit cenu za celou ujednanou dobu ubytování a neprodleně opustit hotel. V případě, že host hotel neopustí, je ubytovatel oprávněn neprodleně kontaktovat Policii ČR nebo jiný orgán veřejné moci.

III. Informace o nakládání s osobními údaji

Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Přístup na webové stránky alchymisthotel.com, nebo některé služby poskytované ubytovatelem/provozovatelem mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou interní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti hostů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, či možným zneužitím.

Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu neurčitou, v závislosti na jejich povaze a účelu zpracování.

Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování nebo užívání jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Ubytovací řád byl aktualizován dne 3.6.2018.


POČASÍ PRAHA
@charset "UTF-8";
Tripadvisor
Hotel of the year
I Prefer logo
Alchymist Prague Castle Suites
Alchymist Luxury Group
Aquarius Restaurant
San Carlo
Alchymist Shop

© 2024 - Alchymist Grand Hotel and Spa                                                 

                                                 

© 2024 - Alchymist Grand Hotel and Spa